• Banner 00
  • Banner 03
  • Banner 01

DBA modelovereenkomst

Er is ondertussen al veel geschreven over de vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Oftewel de DBA modelovereenkomst doet nu eindelijk ook zijn intreden. Veel van de artikelen gaan over de fiscale ins en outs van deze overeenkomsten. En ook over de verschillen tussen de VAR en de DBA modelovereenkomst. 

Op de site van de belastingdienst worden ondertussen al veel van deze modelovereenkomsten weergegeven. Daarbij kunt u die overeenkomsten gebruiken, zolang u de verplichte teksten niet wijzigigd. Maar als u dan naar meerdere van deze overeenkomsten kijkt zult u een grote gelijkenis vinden tussen diverse overeenkomsten. Die gelijkenis wordt bijna nergens beschreven. Dat de belastingdienst die gelijkenis niet beschrijft dat kunnen wij nog plaatsen. Zij hoort te concentreren op de fiscale onderwerpen van een dergelijke overeenkomst. 

Wat is die gelijkenis nu, zult u denken. Juist de onderwerpen die u tussen ondernemers onderling zou moeten of zou willen regelen worden vaak niet beschreven. Zelfs niet door gerenomeerde adviseurs. Die onderwerpen worden ook in de modelovereenkomsten niet of sumier beschreven. Samen met u adviseur moet u ook goed opletten op de onderwerpen die u tussen zakenpartners wilt vastleggen. Denk daarbij onder andere aan:

  • goede beschrijving van wat u nu levert/af neemt
  • prijsbepaling van de te leveren goed/dienst
  • betalingstermijnen
  • termijn van reclame
  • voorbehoud van eigendom van goederen
  • wie heeft eigendom van bepaalde merkrechten die gebruikt worden?
  • zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Renteloos lenen

Renteloos lenen kan in bepaalde situaties niet meer zonder fiscale gevolgen.

De wet Schenk- en Erfbelasting is per 1 januari 2010 in werking getreden. Met deze wet wordt een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze, direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen.

Vanaf 2010 is er sprake van een schenking als er een rente van minder dan 6% is afgesproken. Leent een ouder bijvoorbeeld een bedrag van € 100.000 renteloos aan een kind, zal er vanaf 2010 jaarlijks € 6.000 (6%) als schenking in aanmerking worden genomen. Dit kan leiden tot heffing van schenkbelasting indien de schenkingsvrijstelling wordt overschreden.

Pas op dat de verandering geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe leningen. Er is dus geen eerbiedige werking voor bestaande situaties. Heeft u een lening die aan de genoemde voorwaarden voldoet, dan dienen de voorwaarden van de lening aangepast te worden om te voorkomen dat er wellicht schenkbelasting betaald moet worden. In sommige gevallen kan het juist aantrekkelijk zijn een hoge rente te bedingen.

Wijziging BTW regels per 1 januari 2010

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de BTW-regels gewijzigd voor grensoverschrijdende diensten. Dit heeft gevolgen voor uw administratie en interne organisatie. De wijzigingen zijn aangekondigd als administratieve lastenverlichting. Echter u moet rekening houden met extra verplichtingen zoals verzorgen van een kwartaal-listing (al bekend bij levering), opvragen en controleren van BTW identificatienummers van afnemers.

BTW terugvragen uit andere EU-landen

Als u BTW heeft betaald in een ander EU-land dan kunt u deze BTW terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. Het is nu niet meer nodig om per land afzonderlijk de teruggaven te regelen. Via de belastingdienst site is een speciale pagina te benaderen waar de teruggaaf ingediend kan worden. Let wel op de termijnen voor het indienen van deze aangifte, zodat u uw rechten niet verspeeld op de teruggaaf.

Aftrekbaarheid golfkosten

Leden van de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de aftrekbaarheid van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub, naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank. De minister van Financiën heeft in antwoord daarop gezegd dat de belastingdienst niet in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, omdat de rechtbank het beroep van de belanghebbende ongegrond heeft verklaard.

Een belastingplichtige had het lidmaatschap van een golfclub afgetrokken van de winst. De inspecteur was van mening dat de kosten van dit lidmaatschap niet aftrekbaar was. Echter de rechtbank constateerde dat de kosten zakelijk waren. Daarnaast concludeerde de rechtbank dat deze kosten onder representatiekosten vallen. En daar zat de pijn voor deze belastingplichtige. Door de rangschikking onder representatiekosten geldt er een aftrekbeperking. Tot een bedrag van € 4.300 (in 2010) komen dergelijke kosten niet in aftrek, tenzij de belastingplichtige ervoor kiest om de drempel niet te hanteren en de kosten voor 73,5% in aftrek te brengen. Deze keuze moet in de aangifte kenbaar gemaakt zijn. In dit geval was die keuze niet gemaakt en waren de representatiekosten niet aftrekbaar omdat zij de drempel niet overschreden.

De minister ziet geen aanleiding om de wet op dit punt te wijzigen. De belastingdienst heeft voldoende instrumenten om te beoordelen of bepaalde uitgaven al dan niet geheel van aftrek zijn uitgesloten dan wel gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden